™ContainerExpert - ניהול מסוף מטענים ימי וחצר מכולות

™ContainerExpert - ניהול מסוף מטענים ימי וחצר מכולות

ניהול מסוף מטענים ימי וחצר מכולות. חיבוריות לנמלים וסוכני אוניות.

™ContainerExpert – ניהול מסוף מטענים ימי וחצר מכולות.
מערכת CFSExpert מנהלת את פעילות מסוף המטענים מרגע הצפי להגעת מטענים ועד ליציאתם מהמסוף, בין אם להובלה ימית או פנים ארצית. המערכת עוקבת אחר הפעילות מרמת מצהר כלי השייט ועד לרמת המטען הבודד, ומאפשרת מעקב אחר כל מכולה לאורך כל התהליך. המערכת מאפשרת ניהול התעודות השונות מול גורמים חיצוניים, ביניהם לקוחות המסוף, הנמל, המכס ועמילי המכס וניהול הפעילות הפנימית המבוצעת בתוך המסוף ועל ידי עובדי המסוף כגון פריקה, המכלה, ביקורת ועוד. המערכת מאפשרת מעקב אחר כל פעילות לטובת תמחור העבודה וחיוב הלקוח.

להלן תרשים סכמטי של תהליכי העבודה המרכזיים במערכת:

2.1.1. מצהר אנייה
מערכת CFSExpert עוקבת אחר המטענים והמכולות הצפויים להגיע מרמת האנייה ועד לרמת המטען הבודד. בעת קבלת צפי להגעת תכולת אנייה למסוף, יוזן למערכת המצהר של אותה הפלגה ובו כל פרטי האניה וההפלגה. תחת מסמך זה יופיע פירוט של תכולת המכולות (House / Pier) הצפויות להגיע והמטענים עצמם. דרך מסמך זה ניתן לפצל את המצהר לגורמיו על פי הצורך (למשלחים שונים למשל). מהמצהר ניתן לייצר תעודות כניסה למכולות בשער ולעקוב אחר המטענים
המערכת מאפשרת לעקוב גם אחרי סך התקדמות העבודה ברמת האניה.

2.1.2. טיפול במכולות
מרגע הגעת המכולה לשער עוקבת המערכת אחר המכולה באמצעות התעודות השונות.
כניסת מכולה בשער – המערכת נותנת לשומר בשער את הנתונים הדרושים לבדיקת המכולה מול תעודת הכניסה למסוף. השומר יכול לעדכן את כניסת המכולה, את נתוני החותמות, משקל, מצב המכולה, המיקום שעדכן המלגזן ונתוני נזק במידת הצורך. המערכת מאפשרת הדפסת תעודות כניסה ופירוט מצב המכולה והנזק וכן שידור מסר לגורמים חיצוניים במידת הצורך.
המערכת מאפשרת להפיק דוח נזק למכולה (CIR) שמנחה את הקולט בתיעוד הנזקים וכמו כן מאפשרת המערכת לצלם את הנזקים ולשמור אותם בבסיס הנתונים בצמוד לתעודת הקליטה.

תהליך הקליטה יכול להתבצע על גבי תחנת עבודה או באמצעות מסופון שטח. גם אם אין כוונה לנהל את כל תהליכי המסוף באמצעות מסופונים, ניתן לחסוך הרבה עבודה על ידי ביצוע תהליך הקליטה באמצעות מסופון.

אחסנת מכולות – מכולות המאוחסנות במסוף נשמרות במערכת מרגע כניסתן וכלל המידע הקשור למכולה זמין תחת נתוני המכולה. במערכת ישנן תעודות אחסנה עבור המכולות השונות המאפשרות אחסנת מכולות מלאות, LCL ומכולות ריקות. בנוסף לתעודות האחסנה המאפשרות חיובי לקוח ומעקב אחר סטטוס ההזמנה, שומרת המערכת את נתוני כלל המכולות באחסנה, ועבור כל מכולה זמין כל המידע הקשור אליה, מתעודת הכניסה ועד לתעודת היציאה. המערכת מאפשרת מעקב אחר מיקום כל מכולה וביצוע הזזה במידת הצורך, המערכת מאפשרת ניהול מצב המכולה או תכולתה מול המכס והרשויות. המערכת מאפשרת טיפול בתכולת המכולה כגון יצירת תעודות המכלה או פריקה. המערכת מאפשרת גם מעקב אחר מכולות ריקות וטיפול בהן על דוחות התראה מתאימים. כל תהליכי אחסנת המכולות ופעולות הזזת המכולות באתר יכולים להתבצע באמצעות מסופונים

פריקת מכולות – במידה ונדרשת פריקת המטענים שבתוך המכולה, ניתן לייצר במערכת מהמידע הקיים תעודת פריקה ולבצע את פריקת המכולה. המערכת תייצר אוטומטית במצב זה תעודת קליטה עימה יעבוד המחסן ולאחר עדכון הנתונים תעקוב המערכת אחר המטענים השונים שנפרקו. במידת הצורך יוזנו נתוני נזק. המערכת מאפשרת הדפסת מדבקות על פי הצורך, והדפסת דוחות עבודה לקליטת המטענים ודוח טאלי.

המכלה – על פי הצורך ניתן לייצר במערכת תעודת המכלה. התעודה מורכבת מהמכולה הרלוונטית והמטענים שיש להמכיל לתוכה. על פי מסמך זה תייצר המערכת תעודת ליקוט מטענים למחסן ותאפשר עדכון נתוני הליקוט וההמכלה. המערכת תייצר את הדוחות השונים הנדרשים ומסרים לגורמים חיצוניים על פי הצורך.
שחרור מכולה – כאשר נדרש שילוח מכולה מוזנת למערכת תעודת שחרור מכולה. תעודה זו מהווה את האסמכתא להוצאת המכולה. דרך תעודה זו יבדוק המשתמש כי התנאים הנדרשים להוצאת המכולה התמלאו וניתן לשלח אותה. על פי תעודה זו ניתן יהיה לייצר פקודת עבודה לליקוט המכולה ותעודת יציאה מהמסוף.

יציאת מכולה מהמסוף – תעודה זו מהווה את האישור ליציאת המכולה מהמסוף וסיום קיומה במערכת למעט למטרות חיוב והיסטוריה. תעודה זו כוללת את נתוני המכולות היוצאות, המוביל, תעודת היציאה (gate pass) והאפשרות לעדכון פעולת השילוח מהמערכת ועדכון הגורמים החיצוניים על פי הצורך.

2.1.3. טיפול במטענים
המערכת מאפשרת טיפול במטענים ברמה פרטנית ומעקב אחר כל מטען באחסנה או במכולה.

הגעת מטענים למסוף – המערכת מאפשרת הגעת מטענים למסוף באמצעות תעודת כניסה היכולה להיות ממחסן אחר או מספק. באמצעות תעודה זו ניתן לייצר במערכת תעודת קליטה למטענים ועל פיה תבוצע הקליטה ויווצרו המטענים השונים. בזמן הקליטה תאפשר המערכת לעדכן נתוני נזק למטענים השונים, קליטה בחוסר מהצפוי, הדפסת תעודת קליטה או דוחות נזק ודוחות חסר למטען.

פריקת מכולה – פריקת מכולה יוצרת תעודת קליטה לשימוש המחסן בדומה לתעודת כניסה. על פי תעודה זו ניתן לייצר מטענים לאחסנה.

אחסנת מטענים – המטענים שנוצרו נשמרים במערכת לאורך כל תקופת האחסנה ומזוהים על פי מספר תעודת הזהות שנתנה להם המערכת. במערכת ניתן להזיז את המטענים השונים על פי הצורך ולזהות היכן נמצא כל מטען בכל רגע נתון.

ליקוט מטענים והוצאתם – המערכת מאפשרת יציאת מטענים באמצעות הזמנת יציאה שתוזן. הזמנת היציאה מאפשרת בחירת המטענים אותם יש לשלח, יצירת תעודת ליקוט, ליקוט המטענים השונים על פי תעודת הליקוט, עדכון שחרור מהמכס עבור המטענים, הדפסת התעודות ושטרי המטען, סגירת תעודות ושילוחן.

המכלה – תעודת המכלה מאפשרת אף היא יצירת רשימת ליקוט מטענים במערכת, על פיה ילוקטו המטענים הדרושים, יומכלו ועל פי הצורך ישוחחרו מהמכס. שילוח המכולה יגרור שילוח כל המטענים בתוכה באופן אוטומטי.

2.1.4. תנועות שער
המערכת מאפשרת מעקב אחר הפעילות בשער הכניסה והיציאה מהמסוף. תעודות הכניסה והיציאה השונות יכולות להיות מקושרות לתנועות שער. קישור זה יאפשר לשומר בשער לבצע את הבדיקות הנדרשות מול הנתונים הקיימים במערכת, לוודא את תקינות המידע ולעדכן את הנתונים הדורשים עדכון כגון נזקים וחותמות. באמצעות תנועות השער ניתן אף לבדוק את משך שהיית הנהגים השונים בתוך המסוף ולהציף התראות על פי הצורך

.

2.1.5. חיובים
כלל הפעולות במערכת מתועדות לטובת חיוב לקוחות המסוף. כל מכולה וכל מטען יכולים להיות משוייכים ללקוחות המסוף השונים. המערכת מתעדת את נתוני התנועות השונות המתבצעות – כניסה ויציאה של המטענים והמכולות, את נתוני הפעולות השונות המתבצעות כגון המכלה ופריקה, ואת נתוני האחסנה עצמם עבור כל מטען ומכולה.
במערכת ניתן להקים הסכמים עבור כל לקוח, על פיהם תחשב המערכת את נתוני החיוב הדרושים לטובת העברתם למערכת הנהלת החשבונות.
בכל הסכם ניתן להזין מספר שורות על פי הצורך, לטובת חיוב על פעולות שונות, חיוב על פי קריטריונים שונים כגון מחיר שונה למכולות מסוגים שונים, חיוב על פי יחידות שונות ועוד.
המערכת מאפשרת גם הקמת מחירונים לטובת מחיר המשתנה על פי הכמות לחיוב.
נתוני ריצות החיוב נשמרים במערכת לטובת פירוט החישוב אם נדרש ונתוני הסיכום מועברים למערכת הנהלת החשבונות.
ניתן לחייב פעילויות בזמן ביצוען או על ידי ריצה אוטומטית של תהליך החיוב פעם ביום \ שבוע \ חודש.
המערכת מפיקה למעשה חשבוניות פרופורמה ולא חשבוניות מס. חשבוניות הפרופורמה יועברו למערכת הנהלת החשבונות על מנת להפיק חשבוניות מס ללקוחות.

2.2. ממשקים
מערכת ה CFSExpert כוללת אינטגרציה מובנית לשתי תכנות ממשקים המאפשרות להעביר מסרים אל ומתוך המערכת. התכנות הנתמכות הן Microsoft Biztalk Server ו B-Data EDIWare. השימוש בכלי הממשק במקום כתיבת קוד מאפשר ללקוח להקים ממשקים בצורה עצמאית ולשנות פורמטים בהתאם לדרישות הלקוחות.

מודול הממשקים מכיל לוג מלא של כל תהליכי הממשק ומנגנוני בקרה המסייעים בנטור תקלות בהעברת הנתונים אל ומהמערכות עימן מתממשק המסוף.

2.3. מודול גישת לקוחות
מודול ה Customer Access מאפשר ללקוחות החברה \ משלחים \ עמילים לגשת לנתונים הנמצאים המערכת דרך האינטרנט ולעקוב אחר הפעילויות במסוף. המודול מאפשר למשתמש להפיק דוחות בצורה עצמאית. כמו כן יכול משתמש מורשה להקים משתמשים נוספים לעובדים נוספים בארגון.