™DeliveryExpert - ניהול ובקרת משלוחים

™DeliveryExpert - ניהול ובקרת משלוחים

ניהול פעילות הנהגים כולל בקרת העמסה, פעילויות הפצה , משימות נהג והחתמת הלקוח במעמד המסירה.

™DeliveryExpert  – ניהול פעילות הנהגים כולל בקרת העמסה ופריקה , פעילויות שליחים, הפצה ואישור אספקה.

מערכת ה DeliveryExpert הינה מערכת מתקדמת המשמשת למעקב אחר ביצוע משימות הנהגים לאחר שילוח המשאיות. באמצעות המערכת יכולים אנשי התפעול ושירות הלקוחות בארגון לעקוב אחר ביצוע המשימות תוך כדי יום העבודה ובכך לעקוב אחר התפתחות של בעיות צפויות, לעמוד בקשר עם לקוחות שאספקתם צפויה לאחר או להתריע מראש על כל תקלה הנוצרת כתוצאה מאי עמידה בזמני ההפצה המתוכננים.

עדכון סטאטוס ההפצה במהלך יום העבודה יכול להיעשות על ידי עדכון ידני של משתמש העומד בקשר עם הנהגים או לחילופין, ישירות על ידי הנהגים באמצעות מסופונים או טלפונים סלולאריים המאפשרים עדכון סטאטוס למשימות בזמן אמת. עדכון סטאטוס המשימות בזמן אמת מאפשר גם להשוות לאורך זמן את ביצועי הנהגים מול תכנון המערכת.

מערכת מעקב החבילות תכלול את הפונקציות הבאות:

 • עדכון סטטוס לחבילות על ידי הנהגים – המערכת תעביר את המשימות לנהגים בשטח ותאפשר להם לעדכן סטטוס לחבילות באמצעות מסופונים. עדכוני הסטאטוסים הם סטאטוס איסוף, סטאטוס מסירה וסטאטוס העברה למרכז לוגיסטי.
 • סריקת חבילות – המערכת תבצע בקרה על פריקה והעמסה על ידי סריקה של החבילות בנקודות האיסוף והמסירה
 • מעקב אחר ביצוע המשימות – המערכת תספק כלים למרכזי השליטה למעקב אחר התקדמות העבודה בשטח.
 • הדפסת מדבקות – המערכת תאפשר להפיק מדבקות ברקוד, בהתאם למספר החבילות. כל חבילה תקבל ברקוד חד-ערכי שישמש למעקב אחר החבילה.
 • סריקת תעודות המשלוח החתומות – תעודות המשלוח החתומות הנסרקות כיום באמצעות מנגנון OCR תחוברנה לבסיס הנתונים של המערכת כך שלכל משימה תשמר תעודת המשלוח החתומה

ארכיטקטורת המערכת

מערכת ה DeliveryExpert מורכבת משני חלקים: תכנת הנהגים אשר מותקנת ומופעלת בציוד הקצה ותכנת השרת אשר תופעל במרכז המחשוב של החברה. הנהגים ידווחו אסופים ומסירות באמצעות המסופון וסורק הברקוד המחובר אליו. בעת הגעה לנקודת המסירה יציינו הנהגים באמצעות המסופון האם החבילה נמסרה או לא (ובצירוף קוד הסיבה המתאים).

נתוני האסופים והמסירות ישודרו מהמסופונים אל תכנת השרת אשר תקלוט את הנתונים ותעביר ממשק מתאים גם למערכת ההובלות של הארגון.

המסופון יאגור את הנתונים וישדר את הנתונים לתכנת השרת מעת לעת עפ"י פרמטרים אשר ייקבעו מראש.

תכנת הנהגים תאפשר לנהגים לבצע את הפעילויות הבאות:

 • איסוף
 • מסירה
 • ביצוע משימות ערך מוסף כגון איסוף תקבולים מלקוחות
 • העברה למרכז לוגיסטי (גם במקרה שלא היה מתוכנן)
 • צפייה ביתרת העבודה המתוכננת
 • הפקת דוח ביצוע על יום העבודה

ציוד הקצה

ניתן להשתמש במספר סוגים של ציוד קצה ביישום המערכת וניתן אף לעבוד בסוגים שונים של ציוד קצה במקביל בהתקנה אחת. ציוד הקצה הנתמך הוא החל מטלפונים בעלי דפדפן אינטרנט, ועד סמארטפונים או מסופונים מבוססי WINDOWS או  ANDROID.

יכולות ציוד הקצה עשויות להגביל את פונקציונאליות הנהג בפונקציות כגון סריקת חבילות (תלוי ברכיב סריקה בציוד), החתמת לקוחות (תלוי בסוג המסך ) ואפשרויות העבודה גם ללא תקשורת,

( offline ) תוך שמירת הנתונים מקומית בציוד הקצה ושידורם לאחר מכן לשרת המערכת.

חתימת לקוח על קבלת הסחורה

אפליקציה להחתמה של הלקוח

אפלקצית נהג ופרוט תעודת המשלוח

פרוט תעודת המשלוח והמוצרים לאספקה

סידור העבודה לנהג ההפצה עם קישור ל WAZE

סדר העמסה ופריקה של נקודות ההפצה